Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) Châu Âu, Việt Nam ngày 01/09/2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân gốc Séc cho biết SSESSMENTS.COM rằng họ dự đoán nguồn cung polypropylene (PP) sắp tới sẽ tăng đáng kể, dựa trên dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Czech Republic,Europe,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on September 1, 2023 12:23 PM (GMT+8)
Last Updated on September 1, 2023 12:23 PM (GMT+8)