Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Châu Phi, Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông, Kenya, Đông Nam Á, Cập nhật thị trường polypropylene (PP) của Hoa Kỳ ngày 28 tháng 8 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu Ấn Độ chia sẻ với SSESSMENTS.COM về điều kiện thị trường polypropylene (PP) và triển vọng giá cả. Đến nay, sản phẩm polypropylene ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Americas,Asia Pacific,China,Europe,Kenya,Middle East,NEA,News,PP,SEA,US,Vietnamese

Published on August 28, 2023 5:54 PM (GMT+8)
Last Updated on August 28, 2023 5:54 PM (GMT+8)