Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường PP tại Ấn Độ, Singapore ngày 4 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Ấn Độ tiết lộ SSESSMENTS.COM rằng việc điều chỉnh tăng giá polypropylen (PP) trong nước do nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu Ấn Độ áp dụng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,News,PP,SEA,Singapore,Vietnamese

Published on September 4, 2023 3:05 PM (GMT+8)
Last Updated on September 4, 2023 3:05 PM (GMT+8)