Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) của Trung Quốc ngày 6 tháng 9 năm 2023 5 giờ chiều GMT+8

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân thông báo SSESSMENTS.COM về cập nhật thị trường polypropylene (PP) Trung Quốc. Thương nhân này cho biết giá chào xuất khẩu hàng polypropylene (PP) của công ty ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on September 6, 2023 5:03 PM (GMT+8)
Last Updated on September 6, 2023 5:03 PM (GMT+8)