Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào nhập khẩu đối với một số loại polypropylene (PP) nhất định từ Trung Đông đến Việt Nam được duy trì hiện trạng, vẫn được coi là cao

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Việt Nam nói SSESSMENTS.COM rằng giá chào nhập khẩu đối với một loại polypropylene (PP) nhất định từ Trung Đông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on February 13, 2023 3:48 PM (GMT+8)
Last Updated on February 13, 2023 3:48 PM (GMT+8)