Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene trong nước tại Trung Quốc vẫn có thể thương lượng sau khi điều chỉnh, nhà sản xuất đã nói về tâm lý thị trường sau chinaplas

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Trung Quốc tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng giá chào polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene trong nước vẫn có thể thương lượng sau khi điều chỉnh. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Taiwan,Vietnamese

Published on April 25, 2023 5:59 PM (GMT+8)
Last Updated on April 25, 2023 5:59 PM (GMT+8)