Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: giá chào polyvinyl clorua (PVC) trong nước tại Trung Quốc được điều chỉnh, nhu cầu vẫn giảm

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng polyvinyl clorua cục bộ (PVC) cung cấp các bản sửa lỗi đã đăng. Như đã thông báo, giá chào polyvinyl ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 15, 2023 3:34 PM (GMT+8)
Last Updated on May 15, 2023 3:34 PM (GMT+8)