Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nguồn thị trường ba lan: các nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) châu Âu đã thực hiện thay đổi giá trong bối cảnh áp lực hàng tồn kho

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Ba Lan cho biết SSESSMENTS.COM rằng các nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Châu Âu đã tiến hành thay ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,China,Europe,NEA,News,PVC,Poland,US,Vietnamese

Published on April 14, 2023 10:54 AM (GMT+8)
Last Updated on April 14, 2023 10:54 AM (GMT+8)