Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của philippines đã áp dụng mức điều chỉnh lớn hơn dự kiến đối với giá chào hàng giao tháng 4 khi xem xét điều kiện thị trường

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Philippines đã báo cáo SSESSMENTS.COM về việc áp dụng mức điều chỉnh lớn hơn dự kiến đối với các ưu đãi giao ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PVC,Philippines,SEA,Vietnamese

Published on April 14, 2023 12:46 PM (GMT+8)
Last Updated on April 14, 2023 12:46 PM (GMT+8)