Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà giao dịch địa phương lớn nhất Indonesia đã điều chỉnh ưu đãi Polypropylene (PP) nội địa hóa, bỏ qua hàng hóa nhập khẩu trước cuối năm

Author: SSESSMENTS

Nhà giao dịch địa phương lớn nhất Indonesia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM về việc điều chỉnh các ưu đãi polypropylene (PP) được bản địa hóa của nó. Tuần này, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Malaysia,News,PP,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on September 16, 2021 1:17 PM (GMT+8)
Last Updated on September 16, 2021 1:17 PM (GMT+8)