Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông báo về Polypropylene toàn cầu: Châu Phi, Úc, Bangladesh, Bỉ, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Việt Nam Tuần 37, ngày 13-17 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Châu phi Giao dịch đối với đồng PP Trung Đông Random Copolymer đến Kenya đã được ký kết ở mức $ 1,590 / tấn trên LC trả ngay, cơ sở ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Freemium,News,PP,Vietnamese

Published on September 20, 2021 4:49 PM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 4:49 PM (GMT+8)