Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất PVC gốc ethylene của Trung Quốc bán giảm giá nhẹ hàng hóa, tiết lộ sự điều chỉnh đối với chào hàng VCM nhập khẩu từ Nhật Bản

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất PVC gốc ethylene của Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM về việc bán hàng giảm giá nhẹ. Nhà sản xuất cho biết trong tuần này công ty ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Japan,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 25, 2023 9:54 AM (GMT+8)
Last Updated on May 25, 2023 9:54 AM (GMT+8)