Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật polyvinyl clorua (PVC) Trung Quốc ngày 29 tháng 5 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Trung Quốc đã điều chỉnh giá chào hàng địa phương. Như đã báo cáo với SSESSMENTS.COM , giá chào polyvinyl clorua (PVC) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,ISC,India,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 29, 2023 12:58 PM (GMT+8)
Last Updated on May 29, 2023 12:58 PM (GMT+8)