Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông tin về polyethylene (PE) toàn cầu: Châu Phi, Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Turkiye, Việt Nam tuần 48, 27/11-1/12

Author: SSESSMENTS

Châu phi Một thương nhân Trung Quốc đã giành được các giao dịch cho hàng hóa HDPE Blow Molding của Trung Quốc tại thị trường châu Phi, chẳng hạn như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Czech Republic,Digest,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Malaysia,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on December 4, 2023 12:17 PM (GMT+8)
Last Updated on December 4, 2023 12:17 PM (GMT+8)