Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân có trụ sở tại Myanmar: mối quan tâm về nguồn cung thúc giục người mua mua hàng nhập khẩu từ polypropylene (PP) từ nhà sản xuất trung đông mặc dù giá đã điều chỉnh đáng kể

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Myanmar đã liên hệ với SSESSMENTS.COM nhận xét rằng lo ngại về nguồn cung sẽ thúc giục người mua ở Myanmar mua hàng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Middle East,Myanmar,News,PP,Saudi Arabia,UAE,Vietnamese

Published on October 29, 2021 5:36 PM (GMT+8)
Last Updated on October 29, 2021 5:36 PM (GMT+8)