Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông báo Polypropylene toàn cầu: Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Myanmar, Pakistan, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam Tuần 38, 20-24 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Giá chào hàng bằng polypropylene (PP) trong tháng 10 từ Trung Đông có thể sẽ tăng lên do các nhà sản xuất có thể bán hàng cho các ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Freemium,News,PP,Vietnamese

Published on September 27, 2021 7:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 7:00 PM (GMT+8)