Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân Indonesia điều chỉnh giá chào hàng polypropylene (PP) nội địa, giá nhập khẩu từ một số nguồn gốc nhất định được điều chỉnh nhẹ

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng công ty đã sửa đổi các ưu đãi polypropylene (PP) tại địa phương. Như đã thông báo, giá chào PP Homo ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,Philippines,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on February 14, 2023 4:57 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2023 4:57 PM (GMT+8)