Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân malaysia: chào hàng polyvinyl clorua (PVC) từ vinythai của thái lan tiếp tục điều chỉnh, ký kết giao dịch đối với lô hàng asahimas của indonesia

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Malaysia thông báo SSESSMENTS.COM rằng giá chào hàng polyvinyl clorua (PVC) nhập khẩu từ Vinythai của Thái Lan đã tiếp tục điều chỉnh, tương tự như sự ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,Korea,Malaysia,NEA,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on April 27, 2023 2:16 PM (GMT+8)
Last Updated on April 27, 2023 2:16 PM (GMT+8)