Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Malaysia nhận chào hàng polyvinyl clorua (PVC) nhập khẩu từ Trung Quốc có sửa lỗi, nói về triển vọng thị trường

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Malaysia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng công ty nhận được chào hàng polyvinyl clorua (PVC) nhập khẩu từ Trung Quốc có đính chính. Như đã thông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Malaysia,NEA,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on May 19, 2023 5:49 PM (GMT+8)
Last Updated on May 19, 2023 5:49 PM (GMT+8)