Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Thai Trader: Người mua Đông Nam Á cho thấy ít quan tâm hơn trong việc đảm bảo hàng hóa Polypropylen (PP) mặc dù đã sửa đổi giá, giá thầu của người mua Indonesia bị từ chối

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Thái Lan lên tiếng SSESSMENTS . COM Những người mua Đông Nam Á đã tỏ ra ít quan tâm đến việc đảm bảo Polypropylen ( PP ) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Thailand,US,Vietnam,Vietnamese

Published on September 3, 2021 3:56 PM (GMT+8)
Last Updated on September 3, 2021 3:56 PM (GMT+8)