Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Indonesia giá polyethylene terephthalate (PET) tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Ưu đãi Polyethylene Terephthalate (PET) địa phương ở Indonesia được điều chỉnh nhiều hơn dự kiến Giá Chai PET trong nước vượt dự báo tăng 300.000 IDR / tấn (21 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PET,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on January 20, 2022 6:01 PM (GMT+8)
Last Updated on January 20, 2022 6:01 PM (GMT+8)