Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa indonesia đã nhận được đề nghị từ polyethylene terephthalate (PET) của Việt Nam với các điều chỉnh, bỏ qua việc mua hàng

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Indonesia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM về việc nhận được đề nghị nhập khẩu đối với hàng hóa polyethylene terephthalate ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PET,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on January 14, 2022 3:34 PM (GMT+8)
Last Updated on January 14, 2022 3:34 PM (GMT+8)