Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: SEA polyvinyl clorua (PVC) giá tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Giá dầu thô và nguyên liệu thô tăng mạnh dự kiến sẽ tiếp tục củng cố giá bán Polyvinyl clorua (PVC) ở Đông Nam Á bất chấp triển vọng nhu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on March 2, 2022 4:43 PM (GMT+8)
Last Updated on March 2, 2022 4:43 PM (GMT+8)