Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá acrylonitrile butadiene styrene (ABS) châu Á trong tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Giá nhập khẩu Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ở Châu Á được điều chỉnh lên đến ba chữ số, làm giảm nhu cầu của người mua Giá ABS Injection nhập khẩu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,SEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on February 9, 2023 4:26 PM (GMT+8)
Last Updated on February 9, 2023 4:26 PM (GMT+8)