Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) indonesia tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Thị trường Polyethylene (PE) của Indonesia chứng kiến xu hướng giá hỗn hợp và nhu cầu không được cải thiện Ưu đãi PE địa phương được ghi nhận theo xu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on May 24, 2023 4:52 PM (GMT+8)
Last Updated on May 24, 2023 4:52 PM (GMT+8)