Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) indonesia tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Một loạt đợt giảm giá Polyethylene (PE) không thu hút được người mua Indonesia, khả năng điều chỉnh tiếp theo Hầu hết các chào hàng polyetylen (PE) trong nước và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on May 17, 2023 10:57 AM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 10:57 AM (GMT+8)