Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Các công ty tham gia thị trường Trung Quốc: Hàng hóa Polyethylene (PE) để giao hàng kỳ hạn nhận được thiện cảm tốt hơn từ người mua Các giá chào ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PE,Vietnamese,Weekly

Published on November 23, 2022 4:31 PM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2022 4:31 PM (GMT+8)