Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 25 tháng 11 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân Trung Quốc báo cáo với SSESSMENTS.COM khi nhận được chào hàng polyetylen (PE) nhập khẩu từ nhà sản xuất polyolefin hàng đầu của Ả-rập Xê-út ở ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on November 25, 2022 3:20 PM (GMT+8)
Last Updated on November 25, 2022 3:20 PM (GMT+8)