Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) SEA tuần bắt đầu từ ngày 7 tháng 8

Author: SSESSMENTS

Ưu Đãi Polyvinyl Chloride (PVC) Nội Địa Và Nhập Khẩu Ở Đông Nam Á Được Chuyển Đổi Đồng Bộ Giá mua trong nước tại Philippines được điều chỉnh thêm PHP4.000/tấn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on August 9, 2023 4:44 PM (GMT+8)
Last Updated on August 9, 2023 4:44 PM (GMT+8)