Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá polyvinyl clorua (PVC) SEA bắt đầu từ ngày 31 tháng 7

Author: SSESSMENTS

Ưu đãi Polyvinyl Clorua (PVC) trong nước tại một số quốc gia Đông Nam Á Hướng về phía Bắc, nhu cầu vẫn giảm Giá chào polyvinyl clorua (PVC) nội địa ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on August 2, 2023 6:20 PM (GMT+8)
Last Updated on August 2, 2023 6:20 PM (GMT+8)