Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) SEA tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Thị trường Polyvinyl Clorua (PVC) của Đông Nam Á đối mặt với nhu cầu ảm đạm, giá bán trong nước thay đổi ngược lại Một nhà sản xuất polyvinyl clorua ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on May 10, 2023 4:13 PM (GMT+8)
Last Updated on May 10, 2023 4:13 PM (GMT+8)