Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) SEA tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Giá chào Polyvinyl Clorua (PVC) cho tháng 6 ở Đông Nam Á được dự đoán sẽ điều chỉnh, nhưng nhu cầu sẽ vẫn kém Một nhà sản xuất polyvinyl clorua ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on May 17, 2023 4:32 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 4:32 PM (GMT+8)