Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 8/5

Author: SSESSMENTS

Những người chơi trên thị trường Polyvinyl Clorua (PVC) của Việt Nam chứng kiến tâm lý giảm giá kéo dài, các ưu đãi nội địa không thay đổi Giá chào ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on May 10, 2023 4:04 PM (GMT+8)
Last Updated on May 10, 2023 4:04 PM (GMT+8)