Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 15/5

Author: SSESSMENTS

Người chơi thị trường Việt Nam: Dấu hiệu cải thiện về nhu cầu Polyvinyl Clorua (PVC) vẫn chưa rõ ràng Giá chào hàng tháng 6 từ một nhà sản xuất ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on May 17, 2023 4:16 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 4:16 PM (GMT+8)