Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá SEA polyethylene (PE) tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Các bên tham gia thị trường Polyethylene (PE) Đông Nam Á: Áp lực bán hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu, nguồn cung bổ sung sẽ gây áp lực lên ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on November 23, 2023 3:38 PM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2023 3:38 PM (GMT+8)