Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyethylene terephthalate (PET) trong tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6

Author: SSESSMENTS

Giá Polyethylene Terephthalate (PET) nội địa được điều chỉnh thêm, Các công ty thị trường Đông Nam Á đang nắm giữ triển vọng phân hóa Giá cung cấp Chai PET ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PET,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on June 16, 2022 4:55 PM (GMT+8)
Last Updated on June 16, 2022 4:55 PM (GMT+8)