Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 14 tháng 2 năm 2023

Author: SSESSMENTS

- Trên thị trường kỳ hạn, SSESSMENTS.COM lưu ý rằng giá polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) tháng 5 năm 2023 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on February 14, 2023 3:23 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2023 3:23 PM (GMT+8)