Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Kỳ vọng về tâm lý tốt hơn trên thị trường Polyethylene (PE) của Trung Quốc đã xuất hiện sau hoạt động hạ nguồn tích cực hơn Giá chào PE địa ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PE,Vietnamese,Weekly

Published on February 8, 2023 3:03 PM (GMT+8)
Last Updated on February 8, 2023 3:03 PM (GMT+8)