Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 15 tháng 2 năm 2023

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ với SSESSMENTS.COM khi nhận được chào hàng nhập khẩu polyetylen (PE) từ Qatar. Như đã lưu ý, thương nhân này đã nhận ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on February 15, 2023 3:20 PM (GMT+8)
Last Updated on February 15, 2023 3:20 PM (GMT+8)