Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 18 tháng 11 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu Ấn Độ đã công bố các thỏa thuận mới nhất được thực hiện cho polyetylen (PE) ở Trung Quốc. Như đã thông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on November 18, 2022 3:48 PM (GMT+8)
Last Updated on November 18, 2022 3:48 PM (GMT+8)