Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 21 tháng 11 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Trên thị trường kỳ hạn, SSESSMENTS.COM lưu ý rằng giá polyetylen tỷ trọng thấp tuyến tính (LLDPE) vào tháng 1 năm 2023 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on November 21, 2022 3:34 PM (GMT+8)
Last Updated on November 21, 2022 3:34 PM (GMT+8)