Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân Trung Quốc tiết lộ những điều chỉnh về giá chào bán polyetylen (PE) trong nước, mức tồn kho của hai nhà sản xuất polyolefin hàng đầu Trung Quốc

Author: SSESSMENTS

Một thương lái Trung Quốc chia sẻ với SSESSMENTS.COM liên quan đến việc điều chỉnh giá chào bán polyetylen (PE) trong nước và mức tồn kho của hai nhà sản ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Vietnamese

Published on November 23, 2022 11:02 AM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2022 11:02 AM (GMT+8)