Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 24 tháng 11 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Một nhà sản xuất polyetylen (PE) của Thái Lan đã giành được hợp đồng cho một loại cụ thể ở Trung Quốc ở mức giá chào ban đầu. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on November 24, 2022 3:39 PM (GMT+8)
Last Updated on November 24, 2022 3:39 PM (GMT+8)