Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 27 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân Trung Quốc tiết lộ SSESSMENTS.COM rằng một số người mua trong nước vẫn sẵn sàng đảm bảo hàng hóa bằng polyetylen (PE). Tuy nhiên, số lượng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on September 27, 2023 3:32 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2023 3:32 PM (GMT+8)