Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) chào hàng từ hai nhà sản xuất Việt Nam sang Indonesia được điều chỉnh đáng chú ý

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa có trụ sở tại Indonesia đã thông báo SSESSMENTS.COM giá nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) từ hai nhà sản xuất ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PET,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on January 20, 2022 11:29 AM (GMT+8)
Last Updated on January 20, 2022 11:29 AM (GMT+8)