Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) chào hàng từ Trung Quốc sang Malaysia nổi lên với sự điều chỉnh, hàng hóa trong nước vẫn giữ nguyên trạng

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Malaysia thông báo SSESSMENTS.COM rằng giá nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) từ Trung Quốc xuất hiện với sự điều chỉnh, trong khi hàng nội địa vẫn giữ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Malaysia,NEA,News,PET,SEA,Vietnamese

Published on January 13, 2022 3:33 PM (GMT+8)
Last Updated on January 13, 2022 3:33 PM (GMT+8)