Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Một số nhà sản xuất Polypropylene (PP) của Ả Rập Xê Út đã bỏ qua việc cung cấp lô hàng tháng 10 tới Việt Nam, nhà sản xuất thành phẩm tìm kiếm nguyên liệu có nguồn gốc khác

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng PP của Việt Nam đã tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng một số nhà sản xuất polypropylene (PP) của Ả-rập Xê-út đã bỏ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Korea,Middle East,NEA,News,PP,SEA,Saudi Arabia,Vietnam,Vietnamese

Published on September 23, 2021 8:07 PM (GMT+8)
Last Updated on September 23, 2021 8:07 PM (GMT+8)