Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật về thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 31, ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét SSESSMENTS.COM lưu ý rằng giá chào polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc thông qua một nhà thương mại toàn cầu tăng USD40-45/tấn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Egypt,Europe,ISC,India,Indonesia,Middle East,NEA,News,PVC,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on August 3, 2023 12:29 PM (GMT+8)
Last Updated on August 3, 2023 12:29 PM (GMT+8)