Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 31/7

Author: SSESSMENTS

Thị trường Polyvinyl Clorua (PVC) Việt Nam có tâm lý mua tốt hơn Giá chào PVC trong nước thông qua thương nhân điều chỉnh VND2.000.000/tấn ($84/tấn) Giá PVC Trung Quốc ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on August 2, 2023 4:08 PM (GMT+8)
Last Updated on August 2, 2023 4:08 PM (GMT+8)