Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: biến động giá dầu thô và monome được phản ánh trong giá chào bán polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc, kỳ vọng về nhu cầu tốt hơn sẽ đẩy tỷ lệ điều hành

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc cho biết SSESSMENTS.COM rằng sự chuyển động của giá dầu thô và monome được phản ánh trong các ưu đãi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on May 17, 2023 9:09 AM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 9:09 AM (GMT+8)